Partner Angelique de Laat over: samenwerking in projecten

Angelique is als partner van Tornak zeer betrokken bij het uitvoeren van trainingen en het ontwikkelen van het aanbod van Tornak ten aanzien van projectmanagement. Ze vertelt:

Veel winst te behalen op samenwerking

Het managen van projecten vraagt een lerende werkwijze. Iedereen begrijpt dat je een projectplan moet maken, dat er een scope bepaald moet worden en dat je zult moeten verantwoorden over de voortgang. Echter waar nog veel winst valt te behalen is op samenwerking en teamontwikkeling. Vaak werk je met een projectteam dat samengesteld is voor een bepaalde periode. Het is dan van belang elkaar goed te leren kennen in de wijze waarop je als team samenwerkt. Dit vraagt continue aandacht en een lerende houding.

Samenwerken in een project vraagt permanent onderhoud

Ik ervaar dat bij de startups vooral aandacht besteed wordt aan de scope: wie doet wat en hoe gaan we verantwoorden, maar niet aan: wat is onze toon van samenwerken en hoe gaan we raakvlakken in verantwoordelijkheden met elkaar bespreken. Daar zit echter vooral de uitdaging. Belangrijk is verwachtingen uit te spreken, elkaars eigen- aardigheden te leren kennen en spelregels met elkaar op te stellen over de samenwerking. Vervolgens om in de praktijk te ervaren hoe het gaat en hierop te reflecteren en afspraken bij te stellen. Kortom door in de praktijk Samen te leren Werken.  Dit vraagt permanente onderhoud en revisie.

Verbinding met je achterban

Daarnaast speelt een goede samenwerking  en verbinding met  de achterban een belangrijke rol. Hierbij valt te denken aan de mensen van beheer, communicatie, inkoop en inhoudelijk adviseurs/experts. Maar ook leidinggevenden die moeten zorgen voor capaciteit en zelfs ook het aanhaken van de opdrachtgever. Niet voor niets wordt tijdens bijeenkomsten nog wel eens geroepen: ‘Eigenlijk hebben we het meeste last van de eigen organisatie’.

Een slimme move om van te leren

Bij een implementatietraject bij een waterschap in het oosten van het land speelde de vraag: hoe leggen we nou verbinding met beleid en beheer? Duidelijk werd dat betrokkenheid willen krijgen, betekent: mensen op de juiste momenten betrekken. Zo mochten we laatst 3 informatiedagen organiseren over de principes van IPM en over de wijze waarop samenwerking met de rest van de organisatie (van planvorming tot en met overdracht aan beheer) met de rest van de organisatie wordt vormgegeven. Juist hier zijn – naast de projectmanagers – , ook de medewerkers die geen expliciete projectmanagementrol hebben of structureel onderdeel zijn van een projectteam uitgenodigd. Een slimme move, want zo ontstond wederzijds begrip voor de werkwijzen en uitdagingen waar ieder vanuit zijn eigen positie of vak tegenaan loopt.

Over Angelique de Laat

Angelique de Laat 1Naast haar rol als projectcoach, trainer en adviseur bij onder andere waterschappen, adviseert Angelique bij de implementatie van meer inhoudelijke thema’s die een duidelijke verbinding hebben met projecten zoals: assetmanagement, de rol van vastgoed in gebiedsontwikkelingsprojecten en het thema opdrachtgeverschap.